Algemene voorwaarden

"Art of Private Shaking" Glass & Bar Supply B.V.

Voor het laatst bijgewerkt: 20 juni 2024

Dit zijn de algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) van “Art of Private Shaking” Glass & Bar Supply B.V. (“APS”). APS is een horeca groothandel gespecialiseerd in horeca supplies, met een focus op kwaliteit en klantenservice. Zie voor meer informatie de website: https://apssupply.nl/ en/of https://www.thingsfordrinks.com/ (de “Website”).

Deze Voorwaarden zijn met uitsluiting van enige voorwaarden of bedingen van derden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere betrekkingen tussen APS en haar afnemers (“Afnemer”). APS biedt zijn Producten aan onder de voorwaarde dat de Afnemer deze Voorwaarden accepteert. APS kan deze Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Voorwaarden zal steeds van toepassing zijn tussen APS en de Afnemer.

 1. DEFINITIES

  1. APS: “Art of Private Shaking” Glass & Bar Supply B.V. t.h.o.d.n. APS Glass & Bar Supply, gevestigd te Amsterdam (1069 CD) aan de Keurenplein 5 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34199129.

  2. Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Producten afneemt en met APS een Overeenkomst aangaat, of met APS onderhandelt om een Overeenkomst aan te gaan.

  3. Bederfelijke Producten: verse voedselproducten dan wel overige producten die door het verstrijken van een betrekkelijk korte periode in kwaliteit achteruitgaan.

  4. Consument: een Afnemer die een natuurlijke persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

  5. Houdbare Producten: diepgevroren voedselproducten c.q. overige voedselproducten met een betrekkelijk lange houdbaarheidstermijn alsmede alle overige producten die geen houdbaarheidstermijn kennen.

  6. Opdracht: iedere opdracht die Afnemer aan APS geeft voor het leveren van Producten, in welke vorm dan ook.

  7. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen APS en Afnemer op het moment dat APS de Opdracht accepteert, waaronder begrepen iedere wijziging of aanvulling hierop.

  8. Partijen: APS en Afnemer gezamenlijk.

  9. Producten: de producten van APS, zowel Houdbare als Bederfelijke producten. 

 2. TOEPASSELIJKHEID

  1. Deze Voorwaarden zijn met uitsluiting van enige voorwaarden of bedingen van derden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere betrekkingen tussen APS en Afnemer. APS biedt zijn Producten aan onder de voorwaarde dat de Afnemer deze Voorwaarden accepteert. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  2. APS kan deze Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Voorwaarden zal steeds van toepassing zijn tussen APS en de Afnemer.

  3. Bepalingen die afwijken van deze Voorwaarden maken alleen deel uit van de Overeenkomst indien en voor zover Partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

  4. Als enige bepaling van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst onrechtmatig, nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst. Het onrechtmatige, nietige, vernietigbare of anderszins niet afdwingbare deel wordt (geacht te zijn) vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het doel en de strekking van de vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

  5. De Afnemer kan zich niet beroepen op het feit dat deze Voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien APS dezelfde Voorwaarden al meerdere keren aan de Afnemer ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

  1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van APS zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Afnemer aanvaard, dan heeft APS het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

  2. APS behoudt zich het recht voor om een minimale of maximale bestelhoeveelheid voor een bepaald Product en/of de Opdracht te hanteren.

  3. De door APS gehanteerde prijzen voor ondernemers alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. worden exclusief BTW en eventuele kosten getoond. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Alle genoemde prijzen voor Consumenten zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Eventuele andere toepasselijke kosten worden duidelijk weergegeven. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld. 

  4. Een samengestelde prijsopgave verplicht APS niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen Producten tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

  5. Prijzen in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de Afnemer verstrekte gegevens. APS heeft het recht de prijzen aan te passen indien deze gegevens naderhand gewijzigd worden.

  6. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

  7. APS is niet gebonden aan een aanvaarding van de Afnemer die afwijkt van het aanbod. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen.

  8. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in aanbiedingen en offertes zijn ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. Deze monsters en modellen blijven te allen tijde eigendom van APS en dienen op eerste verzoek van APS te worden teruggezonden.

 4. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING OVEREENKOMST

  1. De Overeenkomst tussen APS en Afnemer komt ofwel tot stand op het moment dat APS een Opdracht van Afnemer schriftelijk aanvaardt, ofwel als APS uitvoering aan de Opdracht geeft. APS heeft het recht om Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

  2. Aanvullingen of wijzigingen op deze Voorwaarden of op de Overeenkomst worden slechts na schriftelijke bevestiging door APS bindend.

  3. De Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

  4. Indien tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., en met voorbehoud van artikel 4.5, is APS gerechtigd de verhogingen aan de Afnemer door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door APS in werking treden dan is APS gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de Afnemer in rekening te brengen.

  5. Voor de met de Consument gesloten Overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de Consument bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

  6. Afnemer stemt ermee in dat APS de Opdracht door een door APS aan te wijzen derde kan laten uitvoeren.

 5. ACCOUNT EN LEEFTIJDSGRENS

  1. Om een bestelling te plaatsen via de Website, heeft de Afnemer een Account nodig, aan te maken op de Website.

  2. De Afnemer is verplicht volledige en correcte gegevens in te vullen bij het aanmaken van het Account. De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van die gegevens.

  3. Het Account is uitsluitend voor eigen gebruik van de Afnemer. De Afnemer dient er zelf voor te zorgen dat derden geen toegang krijgen tot het Account. APS is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onbevoegd gebruik van het Account. De Afnemer stelt APS direct op de hoogte als hij misbruik van het Account vermoedt (onverminderd de eigen verplichting van de Afnemer om verder misbruik te voorkomen, bijvoorbeeld door het wachtwoord van het Account te wijzigen).

  4. Voor sommige bestellingen geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar. Bij de levering van de bestelling zal de bezorger om legitimatie vragen indien de bestelling alcoholhoudende producten bevat en twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan de minimum-leeftijdsvereisten is voldaan, is de bezorger genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven. Tenzij dwingend recht zich daartegen verzet, zal APS de kosten van annulering ten bedrage van EUR 50 in rekening brengen bij Afnemer.

 6. LEVERING EN RISICO-OVERGANG

  1. APS heeft het recht om in gedeelten te leveren. Bij levering in gedeelten kan iedere levering c.q. fase apart worden gefactureerd.

  2. Het risico betreffende de geleverde Producten gaat over op de Afnemer op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze Voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren Producten het pand, het magazijn of de winkel van APS en/of een door APS ingeschakelde derde verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de Afnemer.

  3. Verzending c.q. transport van de bestelde Producten geschiedt op een door APS te bepalen wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De verzending c.q. het transport geschiedt voor rekening en risico van de Afnemer. De Afnemer is verplicht de Producten terstond na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. APS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de Producten geleden.

  4. In afwijking van dit artikel wordt bij Consumenten in het kader van deze Voorwaarden onder levering verstaan: het moment waarop de Producten feitelijk ter beschikking staan van de Consument. Verzending c.q. transport van de bestelde Producten zijn voor risico van APS, maar voor rekening van de Consument.

 7. LEVERINGSTERMIJNEN

  1. Opgegeven termijnen waarbinnen de Producten moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen in de zin van artikel 6:83 BW. Indien APS zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, treedt verzuim pas in na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld van minimaal 30 dagen, terwijl de Afnemer onverminderd tot afname is verplicht.

  2. Indien het niet mogelijk blijkt de Houdbare Producten aan de Afnemer te leveren c.q. indien de Houdbare Producten niet worden afgehaald, toerekenbaar aan de Afnemer, behoudt APS zich het recht voor deze voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de Afnemer APS in staat moet stellen de Houdbare Producten alsnog te leveren dan wel waarbinnen hij de Houdbare Producten moet afhalen. Een en ander, tenzij APS uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.

  3. Indien levering van de Houdbare artikelen na de termijn genoemd in artikel 7.2 nog steeds niet mogelijk is, is de Afnemer in verzuim en heeft APS het recht de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. APS is dan gerechtigd de Houdbare Producten aan derden te verkopen. Eventuele schade ten gevolge van door gebruiker genomen maatregelen komen hierbij voor rekening van de Afnemer en niet voor rekening van APS in de zin van artikel 6:101 BW.

  4. Indien het niet mogelijk blijkt de Bederfelijke Producten aan de Afnemer te leveren c.q. indien de Bederfelijke Producten niet worden afgehaald, toerekenbaar aan de Afnemer, zal APS zich inspannen deze te verkopen. Indien APS er niet in slaagt de Bederfelijke Producten te verkopen, behoudt hij zich het recht voor deze Producten te vernietigen. Bij verkoop respectievelijk vernietiging van de Bederfelijke Producten als hiervoor beschreven, geldt de betreffende Overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van APS vergoeding van schade en/of gederfde winst te vorderen.

  5. Het voorafgaande laat de verplichting van de Afnemer de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

  6. APS is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Afnemer - vooruitbetaling of zekerheid van de Afnemer te verlangen, alvorens tot levering over te gaan. 

  7. APS kan niet eerder verplicht worden met de levering van de Producten te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijk gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

  8. Wanneer de leveringen door oorzaken buiten de schuld van APS niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is APS gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de Afnemer in rekening te brengen.

 8. EMBALLAGE

  1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin de Producten worden afgeleverd, blijft eigendom van APS en mag door de Afnemer niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze is bestemd.

  2. APS is gerechtigd voor deze emballage statiegeld bij de Afnemer in rekening te brengen. APS is verplicht deze emballage terug te nemen, tegen de prijs die de Afnemer in rekening is gebracht. Een en ander, mits de emballage gefrankeerd geretourneerd is binnen een door APS bepaalde periode na de leveringsdatum c.q. op een door partijen overeengekomen tijdstip.

  3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de Afnemer voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.

  4. Indien de in artikel 8.3 bedoelde schade hoger uitvalt dan het in rekening gebrachte statiegeld, is APS gerechtigd de emballage niet terug te nemen. APS kan de emballage dan tegen kostprijs, verminderd met het reeds betaalde statiegeld, bij de Afnemer in rekening brengen.

 9. KLACHTEN

  1. De Afnemer is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de Houdbare Producten tot controle ervan over te gaan. Eventuele gebreken die bij aflevering al kunnen worden geconstateerd (daaronder begrepen tekorten en/of zichtbare schades), dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. het afleveringsdocument en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de Houdbare Producten, aan APS te worden gemeld.

  2. Indien bij de ontvangst van de Producten op de vrachtbrief of het afleveringsdocument geen opmerking is gemaakt met betrekking tot gebreken, tekorten of beschadigde verpakking en/of emballage, geldt zulks als volledig bewijs dat de Afnemer de Producten bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen. 

  3. Niet direct constateerbare gebreken dienen per aangetekend schrijven aan APS te worden gemeld direct na ontdekking of direct nadat ontdekking redelijkerwijs had moeten plaatsvinden – en in ieder geval binnen 1 jaar na levering aan APS te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de Afnemer. 

  4. De Afnemer is verplicht direct na de ontvangst van de Bederfelijke Producten tot controle ervan over te gaan. Met betrekking tot deze Bederfelijke Producten dienen gebreken van welke aard en in welke vorm dan ook binnen 24 uur na aflevering schriftelijk door de Afnemer aan APS te worden gemeld. 

  5. De reclametermijn op een door APS verzonden factuur bedraagt 8 dagen. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de betreffende transactie met APS correct weer te geven.

  6. Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt de Afnemer geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

  7. Voor Consumenten geldt, in plaats van de termijnen genoemd in dit artikel, het bepaalde in artikel 7:23 BW. 

  8. De bestelde Producten worden in de bij APS voorradige verpakkingen geleverd. Afwijkingen, welke algemeen gebruikelijk zijn in de branche, of voor geringe technische of niet te vermijden afwijkingen, voor wat betreft de kwaliteit, kleur, afmetingen, volume, dikte, gewicht enz., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van APS.

  9. Onvolkomenheden in natuurproducten worden niet beschouwd als gebreken, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit de Producten zijn vervaardigd. 

  10. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Afnemer niet op.

  11. APS dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van APS indien laatstgenoemde daarmee vooraf zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft gegeven.

  12. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door APS te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.

  13. De zaken waarop de klachten betrekking hebben, moeten ter bezichtiging voor APS beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te klagen vervalt nadat de Afnemer het gekochte in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft laten bewerken of verwerken, dan wel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij APS daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of het duurzame gebruiksmiddelen betreft waarop een fabrieksgarantie van toepassing is.Indien de klachten een deel van de geleverde Producten betreffen, kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij, tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar is te beschouwen.

  14. Ingeval van een terechte klacht zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 10.

 10. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

  1. APS kan op geen enkele wijze door Afnemer aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, geleden door wie dan ook, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van of verband houdt met de door APS geleverde Producten en/of ander handelen of nalaten van APS, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden.

  2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien (i) de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van APS of (ii) dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

  3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van APS, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde Producten.

  4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van APS in het voorkomende geval wordt uitgekeerd, voor zover APS hiervoor verzekerd is.

  5. APS staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd.

  6. Indien zich in de geleverde Producten zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht APS zich die Producten, naar zijn keuze, kosteloos te herstellen of te vervangen dan wel de Afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door de Afnemer verschuldigde prijs voor het afgekeurde Product.

  7. APS garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de geleverde Producten geschikt zijn voor het doel waarvoor de Afnemer deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. 

  8. Zo door APS geleverde Producten door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen Partijen gelden. APS zal de Afnemer hierover informeren.

  9. De Afnemer verliest diens rechten jegens APS, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart APS tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

   1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen of bijsluiters van APS strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde Producten door de Afnemer; of

   2. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de Afnemer aan APS zijn verschaft en/of voorgeschreven.

 11. MEDEWERKING BIJ PRODUCT RECALL

  1. Onder een “Product Recall” wordt begrepen het terugroepen van onveilige dan wel gebrekkige Producten uit het handelsverkeer.  

  2. Afnemer zal in het geval van een Product Recall zijn medewerking verlenen aan APS, onder meer bij het uitvoeren van corrigerende maatregelen, om de schade als gevolg van de Product Recall te beperken. Voor zover mogelijk, zal Afnemer zich direct inzetten om de teruggeroepen Producten uit de markt te halen. 

  3. Afnemer zal APS inlichten over elk gebrekkig en/of onveilig Product dat mogelijk in aanmerking komt voor een Product Recall, zodra een dergelijk Product wordt ontdekt dan wel zodra Afnemer zich ervan bewust wordt. 

  4. Afnemer zal ervoor zorgdragen de Producten uitsluitend verder in het verkeer te brengen op een wijze dat de Producten traceerbaar zijn en blijven ten behoeve van bijvoorbeeld een Product Recall.

  5. De bepalingen in deze Voorwaarden met betrekking tot aansprakelijkheid zijn van evenredige toepassing in het geval van een Product Recall.

 12. BETALING

  1. Betaling dient te geschieden in de valuta waarin door APS is gefactureerd en binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

  2. Als Afnemer de factuur niet binnen de gestelde termijn betaalt is hij direct in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Afnemer is dan een vertragingsrente verschuldigd van het meerdere van (i) de toepasselijke wettelijke (handels)rente of (ii) 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. De rente wordt berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is tot het moment dat Afnemer het volledige bedrag heeft voldaan. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend. Alsdan zijn ook de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, die minimaal 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente bedragen, met een absoluut minimum van € 150,00. Voorts heeft APS het recht, voor elke aan de Afnemer verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de Afnemer in rekening te brengen. APS zal dit in de Overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

  3. Indien de Afnemer niet tijdig aan diens (betalings-)verplichtingen heeft voldaan, is APS bevoegd de nakoming van alle jegens de Afnemer aangegane verplichtingen tot levering op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien APS het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Afnemer te twijfelen.

  4. Door Afnemer gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de langst opeisbare facturen, zelfs al vermeldt de Afnemer dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

  5. Afnemer doet afstand van zijn recht om zich jegens APS te beroepen op opschorting of verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de Afnemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. 

  6. Dit artikel is niet van toepassing op Overeenkomsten met de Consument.

 13. EIGENDOMSVOORBEHOUD

  1. Door APS aan de Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van APS tot het moment waarop deze, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan APS zijn betaald, waarbij betalingen steeds worden geacht betrekking te hebben op de oudste factuur.

  2. Totdat de Producten zijn betaald, zal de Afnemer de Producten als goed huisvader voor eigen rekening en risico voor APS houden. Zolang de Afnemer krachtens het bepaalde in lid 1 geen eigenaar van de door APS geleverde Producten is geworden, is de Afnemer niet bevoegd Producten in welke vorm dan ook te vervreemden of te bezwaren, of anderszins in de macht van derden te brengen, behoudens in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de Afnemer. Hij mag de Producten slechts gebruiken of verbruiken, voor zover dat nodig is voor zijn normale bedrijfsuitoefening. Verpanding van de Producten valt niet onder de normale bedrijfsuitoefening.  Handelt de Afnemer in strijd met artikel voorgaande, dan zal dat worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. APS kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van APS op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

  3. Ingeval APS een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten Overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van APS vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.

  4. De Afnemer is verplicht APS direct schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op Producten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

  5. De Afnemer is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens APS heeft voldaan, verplicht om de Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van APS te bewaren.

  6. De Afnemer dient de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De Afnemer dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van APS ter inzage te geven.

  7. Als APS zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, zal Afnemer onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming geven aan APS om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat APS de eigendommen terug kan nemen.

 14. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot: auteursrechten, woordmerken, beeldmerken, handelsnamen, octrooirechten, know how) die rusten op onze Producten, verpakkingen, Website, webshop, onze teksten, foto's, afbeeldingen en andere (promotie)materialen zijn exclusief eigendom van APS (of worden door ons beheerd met toestemming van de rechthebbende) en blijven onbeperkt bij APS. Het is Afnemer verboden om deze intellectuele eigendomsrechten op enigerlei wijze of in enige vorm te schenden.

 15. GEHEIMHOUDING

  1. APS en Afnemer zullen alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst en enige onderhandelingen uitwisselen geheimhouden jegens derden. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of de informatie expliciet als vertrouwelijk wordt aangemerkt door APS en/of Afnemer.

  2. APS en Afnemer zullen de vertrouwelijke informatie niet voor enig ander doel gebruiken of openbaren dan nodig is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

  3. APS en Afnemer zijn niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling, indien zij wettelijk verplicht zijn tot bekendmaking van de vertrouwelijke informatie en gevolg geven aan deze wettelijke plicht.

 16. DUUR EN BEËINDIGING OVEREENKOMST 

  1. APS en Afnemer gaan de Overeenkomst aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  2. Als de Overeenkomst uitdrukkelijk beperkt is naar inhoud of tijd, zal de Overeenkomst door het volbrengen van deze inhoud of tijd automatisch eindigen.

  3. APS kan de Overeenkomst direct opzeggen, zonder verplicht te zijn tot schadevergoeding of schadeloosstelling, in de volgende gevallen:

   1. Afnemer is failliet of in surseance van betaling;

   2. Afnemer wordt ontbonden of geliquideerd;

   3. Afnemer wordt onder curatele gesteld of overlijdt;

   4. Afnemer kan door andere omstandigheden niet langer vrijelijk over zijn vermogen beschikken.

  4. APS kan de Overeenkomst direct opzeggen of ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, als Afnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Hieronder wordt in het bijzonder begrepen dat Afnemer niet in staat is om enige voorfinancieringen die APS ten behoeve van Afnemer heeft verricht binnen 14 dagen aan APS te vergoeden. Afnemer moet APS bij niet-nakoming van haar verplichtingen een schadevergoeding betalen of schadeloosstellen.

  5. In geval van ontbinding van de Overeenkomst op de voet van lid 3 of 4 van dit artikel is de volledige koopprijs voor reeds geleverde Producten onmiddellijk opeisbaar.

  6. Eventuele door APS gemaakte kosten in verband met reclameren van Producten waar beslag op is gelegd door derden worden vergoed door de Afnemer.

 17. OVERMACHT

  1. Ingeval van overmacht aan de zijde van APS of Afnemer wordt deze (tijdelijk) ontslagen van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst. Indien de overmacht binnen een (1) maand niet opgehouden heeft te bestaan, heeft APS het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding aan de zijde van Afnemer zal ontstaan. Onder overmacht wordt in het kader van deze Voorwaarden verstaan: een niet- toerekenbare tekortkoming aan de zijde van APS, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van APS.

  2. Indien er sprake is van overmacht als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Afnemer gehouden zijn verplichtingen jegens APS tot aan dat moment na te komen.

  3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan alle situaties die vallen onder het begrip overmacht in de zin van artikel 6:75 BW, waaronder inbegrepen (maar niet beperkt tot): mobilisatie, oorlog en dreiging van oorlog, terreurdaden, demonstraties, gebrek aan personeel, stakingen, wanprestatie van door APS ingeschakelde derden, bedrijfsstoringen en transportbelemmeringen van welke aard ook, epidemieën, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties, brand, explosie, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade en andere natuurrampen.

 18. ONTBINDING, ANNULERING, OPZEGGING

  1. Alle aankopen zijn definitief. Dit betekent dat de Afnemer geen recht heeft om de Overeenkomst op te zeggen, te ontbinden of te annuleren. De Afnemer heeft daarom niet het recht om de levering van de verkochte Producten te weigeren of deze terug te sturen, tenzij APS hier schriftelijk mee instemt. De Afnemer doet hierbij afstand van alle rechten op (gedeeltelijke) ontbinding of opzegging van de Overeenkomst volgens artikel 6:265 e.v. BW of enige andere wettelijke bepalingen die een vergelijkbaar recht aan de Afnemer toekennen om de Overeenkomst te ontbinden, op te zeggen dan wel te annuleren, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. 

  2. Artikel 18 is niet van toepassing op Overeenkomsten met Consumenten indien de Consument in overeenstemming met de wettelijke regeling binnen 14 dagen na ontvangst van de Producten de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbindt. Dit kan de Consument o.a. doen met het retourformulier te vinden op de Website. De kosten voor het retourneren van de Producten komen voor rekening van de Consument. Het recht om te retourneren zoals beschreven in dit lid is niet van toepassing op Producten die op maat worden gemaakt, op Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, op verzegelde Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en/of waarvan de verzegeling na levering is verbroken, of op Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 19. PRIVACY

  1. APS voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In de Privacy Verklaring van APS staat omschreven welke persoonsgegevens APS verwerkt.

 20. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

  1. Op de tussen APS en de Afnemer gesloten Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze Overeenkomst voortvloeien, zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. De regelingen van het Weens Koopverdrag zijn uitgesloten.

  2. In afwijking van artikel 20.1 zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde Producten, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de Producten gunstiger is voor de gebruiker, door dat recht worden beheerst.

  3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de tussen APS en de Afnemer gesloten Overeenkomst en/of deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waar APS gevestigd is. Indien de Afnemer als Consument kwalificeert, heeft deze het recht om, gedurende een maand nadat APS een beroep heeft gedaan op deze bepaling, te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter. 

 

Datum: 20 juni 2024

© 2024 APS Glass & Bar Supply Algemene Voorwaarden Cookiebeleid
 • American Express
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • iDEAL
 • Maestro
 • Mastercard
 • PayPal
 • Visa
Website ontwikkeld door Chase Marketing

Login

Wachtwoord vergeten?

Heb je nog geen account?
Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.